Regulamin

Rady Rodziców

Zespołu Szkół

w Lipianach

Podstawa prawna:

  1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87 i 827)
  2. Statut Zespołu Szkół w Lipianach z dnia 28 czerwca 2007 r. z późniejszymi zmianami.

Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 19 października 2010 r.

 

I. Postanowienia ogólne:

§ 1.

1. Regulamin określa:

1) Kadencję, tryb powołania i odwołania Rady Rodziców.

2) Organy Rady Rodziców, sposób ich wyłaniania oraz zakres kompetencji.

3) Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszu Rady.

2. Regulamin nie obejmuje tych postanowień, które zostały uregulowane generalnie a w szczególności cele współpracy rodziców i opiekunów ze szkołami i organami nadzorującymi  szkoły oraz zadania Rady Rodziców.

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o klasowej Radzie Rodziców rozumie się przez to oddziałową Rade Rodziców.

 

II. Tryb powołania i odwołania Rady Rodziców i jego organów – struktura organizacyjna oraz zakres kompetencji

§ 2.

Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielstwem wszystkich rodziców (opiekunów) uczniów wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Lipianach, współdziałającym z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organami nadzorującymi oraz innymi organizacjami i instytucjami w realizacji zadań Szkoły.

§ 3.

1. Celem Rady Rodziców jest:

1) reprezentowanie ogółu rodziców uczniów Szkoły,

2) wspomaganie działalności Szkoły w zakresie doskonalenia procesu wychowawczego i dydaktycznego, poprawa warunków technicznych i wyposażenia, udzielanie pomocy materialnej uczniom,

3) aktywizowanie ogółu rodziców (opiekunów) do czynnego udziału w realizacji nauczania, wychowania i opieki oraz udzielania w tym zakresie pomocy Szkole,

4) tworzenie właściwego klimatu społecznego i warunków materialnych do funkcjonowania Szkoły.

§ 4.

1. Do podstawowych zadań Rady Rodziców należą:

1) pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz realizacji planu pracy Szkoły,

2) wyrażanie opinii, wniosków i stanowisk rodziców w sprawach przewidzianych przez prawo oświatowe i Statut Szkoły,

3) gromadzenie i dysponowanie środkami finansowymi dla wspierania statutowej działalności Szkoły oraz ustalanie zasad ich wydatkowania,

4) współpraca z Samorządem Uczniowskim oraz innymi organizacjami młodzieżowymi i społecznymi działającymi w Szkole,

5) współudział i udzielanie pomocy w organizowaniu pracy uczniowskich kół i zespołów zainteresowań, otaczanie opieka uczniów szczególnie zdolnych,

6) zapewnienie rodzicom, we wspólnym działaniu z Dyrektorem Szkoły, nauczycielami oraz innymi organami, rzeczywistego wpływu na działalność Szkoły.

§ 5.

1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a) programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym

skierowane do uczniów , nauczycieli i rodziców,

c) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i zestawu podręczników,

d) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły jeśli opracowanie takiego programu zostanie zlecone Dyrektorowi Szkoły,

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły,

3) podejmowanie decyzji w następujących sprawach:

a) uchwalanie i zmiana regulaminu Rady Rodziców,

b) zatwierdzanie budżetu Rady Rodziców,

c) zatwierdzanie wysokości składek na rzecz Rady Rodziców,

d) wyboru Prezydium i Komisji Rewizyjnej,

e) odwoływanie Prezydium lub poszczególnych jego członków,

f) zatwierdzania rocznych sprawozdań przedkładanych przez Prezydium Rady Rodziców.

§ 6.

Podstawową komórką organizacyjną Rady Rodziców jest rada klasowa rodziców i opiekunów, składająca się z 3 osób.

§ 7.

Rada klasowa wybierana jest przez ogólne zebrania rodziców uczniów danej klasy w głosowaniu tajnym lub jawnym większością głosów.

§ 8.

1. W obradach Rady Klasowej bierze udział Wychowawca danej klasy.

2. Zadaniem Rady Klasowej rodziców jest realizacja celów Rady Rodziców w danej klasie a w szczególności:

1) współdziałanie ze wszystkimi rodzicami oraz gronem pedagogicznym uczącym w danej klasie w zakresie nauczania, wychowania i opieki.

2) współdziałanie z Radą Rodziców w celu realizacji zadań o charakterze ogólnoszkolnym.

3) opracowywanie własnych planów pracy i planów finansowych na rok szkolny oraz rozliczanie przed ogólnym zebraniem rodziców uczniów danej klasy.

§ 9.

Kadencja Rady Klasowej jest równa okresowi trwania nauki danej klasy, z tym, że może być uzupełniania w przypadku rezygnacji członków Rady Klasowej lub na żądanie większości rodziców uczniów danej klasy.

§ 10.

Posiedzenia Rady Klasowej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz w kwartale.

§ 11.

W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad klasowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej klasy. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

§ 12.

Członkowie Rady Rodziców tracą swój mandat w przypadku: upływu kadencji, złożenia rezygnacji, odejścia dziecka ze szkoły lub odwołanie przez Radę klasową, którą reprezentują, jeżeli nie wywiązują się z przyjętych obowiązków.

§ 13.

Rada Rodziców spośród swojego grona wybiera w głosowaniu tajnym lub jawnym prezydium: przewodniczącego, dwóch zastępców, sekretarza, skarbnika oraz co najmniej 3 osobową Komisję Rewizyjną.

§ 14.

Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w ciągu roku szkolnego.

§ 15.

W pracach Rady Rodziców bierze udział Dyrektor Zespołu Szkół oraz inne osoby ustalone przez Radę Rodziców lub Dyrektora Zespołu Szkół.

§ 16.

1. Organami Rady Rodziców są zebranie plenarne, Prezydium Rady Rodziców oraz Komisja Rewizyjna.

2. Rada Rodziców może tworzyć komisje problemowe w miarę potrzeb.

§ 17.

1. Zadaniem Prezydium Rady Rodziców jest kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców.

2. Do innych zadań szczegółowych Prezydium Rady Rodziców należy:

1) opracowanie planów działania wraz z planem finansowym na rok szkolny i przedstawienie ich do zatwierdzenia przez Radę Rodziców.

2) składanie sprawozdań ze swojej działalności, w tym finansowej przed Radą Rodziców.

3) zwoływanie posiedzeń Rady Rodziców oraz przygotowanie materiałów na posiedzenia.

4) koordynowanie pracy Rad Klasowych.

5) kierowanie działalnością finansowo-gospodarczą Rady Rodziców i podejmowania decyzji w tym zakresie.

6) przedstawianie opinii i postulatów Rady Rodziców wobec Dyrektora Zespołu

Szkół i Rady Pedagogicznej.

§ 18.

1. Do zadań Przewodniczącego Rady Rodziców należy:

1) bieżące kierowanie pracą Rady Rodziców i jego Prezydium.

2) zwoływanie zebrań Rady Rodziców i Prezydium.

3) przewodniczenie obradom.

4) podejmowanie bieżących decyzji niewymagających konsultacji z Radą Rodziców lub Prezydium.

5) reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz.

2. Do zadań Zastępcy Przewodniczącego należą wszystkie sprawy Przewodniczącego w przypadku powołania zastępstwa oraz sprawy zlecone przez Prezydium i Przewodniczącego.

§ 19.

1. Do zadań Sekretarza należą sprawy:

1) zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady Rodziców i jego Prezydium.

2) przygotowanie materiałów do pracy Rady Rodziców i Prezydium.

3) prowadzenie dokumentacji biurowej Rady Rodziców i jego Prezydium.

4) współdziałanie z pracownikiem Zespołu Szkół prowadzącym sprawy Rady Rodziców.

2. Do zadań Skarbnika należą sprawy:

1) prowadzenie całokształtu działalności finansowej Rady Rodziców.

2) przygotowanie propozycji wysokości składek na Radę Rodziców.

3) czuwanie nad terminowością realizacji składek i kontrola w tym zakresie.

4) akceptacja dokumentów finansowych.

5) współdziałanie z osobą prowadzącą księgowość Rady Rodziców.

6) sporządzanie projektów planów finansowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych.

§ 20.

Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły

 

III. Zasady działalności finansowo-księgowej Rady Rodziców.

§ 21.

1. Fundusz Rady Rodziców powstaje z dochodów osiąganych z własnej działalności, ze składek rodziców oraz z innych wpływów.

2. Wysokość składki rodziców oraz preliminarz kosztów na dany rok szkolny ustala Rada Rodziców każdego roku na pierwszym posiedzeniu po wakacjach większością 2/3 głosów.

3. 30 % zebranych w danej klasie składek pozostaje do dyspozycji dyrektora szkoły z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów, osiągających sukcesy w różnego rodzaju konkursach. 50% pozostałej kwoty jest przeznaczane na zakup nagród za wyniki w nauce w danej klasie, a reszta pozostaje do dyspozycji klasy. Sposób wykorzystania tych składek ustala samorząd uczniowski klasy wspólnie z wychowawcą klasy.

4. Wpłaty składek mogą odbywać się w ratach: pierwsza – do 01 grudnia, a druga do 01 marca danego roku szkolnego.

5. Rada Klasowa na wniosek wychowawcy klasy może w szczególnie uzasadnionych przypadkach (bardzo zła sytuacja materialna rodziny) zwolnić niektórych rodziców z całości

lub części opłacania składek.

6. Wydatki realizowane są zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym przez Radę Rodziców.

§ 22.

1. Organem kontrolnym Rady Rodziców jest Komisja Rewizyjna.

2. Komisja Rewizyjna wybierana jest wg zasad określonych w § 13.

3. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego.

 

IV. Zadania Komisji Rewizyjnej.

§ 23.

1. Komisja Rewizyjna czuwa nad prawidłową działalności Rady Rodziców.

2. Komisja Rewizyjna dokonuje przynajmniej jeden raz w roku kontroli działalności, w tym prowadzenia gospodarki finansowej i dokumentacji.

3. Komisja Rewizyjna składa sprawozdania ze swojej działalności wraz z wnioskami przed Radą Rodziców.

 

V. Postanowienia końcowe.

§ 24.

1. Rada Rodziców działa zgodnie z przepisami prawa.

2. Uchwały Rady Rodziców i jej organów podejmowane są zwykłą większością głosów (50 %+1) w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej ½ składu liczbowego.

Przewodniczący może zarządzić głosowanie tajne na wniosek zainteresowanego, po podjęciu uchwały przez zebranie w tej sprawie.

3. Rada Rodziców może zgłaszać wnioski o wyróżnienie nauczycieli, wychowawców i rodziców przez ich zakłady pracy, władze oświatowe, organizacje społeczne – za ich działalność. Wnioski składane są po uzgodnieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół.

4. Regulamin powyższy może być zmieniony na wniosek Rady Rodziców i jej organów – Uchwałą Rady Rodziców w głosowaniu jawnym lub tajnym większością 2/3 uprawnionych

do głosowania.