Portal informacyjny Zespołu Szkół w Lipianach

Blue Flower

 

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół w Lipianach


Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami z dnia 20 sierpnia 2010r.)

Postanowienia ogólne:
1.    W niniejszym regulaminie mowa o projekcie edukacyjnym na zakończenie gimnazjum, zwanym „projektem gimnazjalnym”.
2.    Udział uczniów w projekcie gimnazjalnym jest obowiązkowy.
3.    Projekt gimnazjalny jest praca zespołową w grupach uczniowskich od 4 do 8 osób.
4.    Uczniowie realizują projekt w II i III klasie.
5.    Wychowawcy klas II zapoznają uczniów i ich rodziców z regulaminem wdrażania projektu gimnazjalnego w szkole, na początku roku szkolnego.
6.    Nad realizacją projektu gimnazjalnego w szkole czuwa koordynator ds. projektów uczniowskich powołany przez Dyrektora Zespołu Szkół w Lipianach.
7.    Każda grupa uczniowska ma opiekuna-nauczyciela.
8.    Nauczyciel może opiekować się kilkoma grupami.
9.    Nauczyciele-opiekunowie mogą tworzyć zespoły międzyprzedmiotowe dla grup uczniowskich.
10.    Projekt gimnazjalny jest prezentowany na forum szkoły przez uczniów.
11.    Projekt gimnazjalny podlega ocenie przez zespół powołany przez dyrektora szkoły.
12.    Ocena projektu gimnazjalnego brana jest pod uwagę przy ustalaniu rocznej oceny z zachowania w klasie III.
13.    Szczegółowe kryteria oceny z zachowania, uwzględniające udział ucznia w projekcie edukacyjnym zapisane są w wewnątrzszkolnym systemie oceniania, w Statucie Szkoły.
14.    Udział ucznia w projekcie gimnazjalnym odnotowany jest na świadectwie ukończenia gimnazjum.
15.    Uczeń zwolniony z uczestnictwa w projekcie, otrzymuje na świadectwie wpis „zwolniony”.
16.    Uczniowie wybierają temat projektu zaproponowany przez nauczycieli uczących w gimnazjum.
17.    tematy projektów ustalają nauczyciele-opiekunowie grup uczniowskich i przekazują przewodniczącym zespołów przedmiotowych.
18.    Projekty gimnazjalne przedstawiają uczniowie w dniu ustalonym przez dyrektora szkoły.
19.    Regulamin wdrażania projektów gimnazjalnych podlega ewaluacji.
20.    Ewaluacji w danym roku dokonuje zespół powołany przez dyrektora szkoły.

Obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół w Lipianach:
1.    Powołuje koordynatora ds. organizacji projektów gimnazjalnych w roku szkolnym.
2.    Akceptuje zespół ds. organizacji projektów uczniowskich.
3.    Ustala dzień prezentacji projektów uczniowskich.
4.    W uzasadnionych przypadkach, na udokumentowany wniosek rodziców, zwalnia ucznia z obowiązku przygotowania i zaprezentowania projektu.
5.    Powołuje komisje oceniające projekty.
6.    Powołuje zespół do ewaluacji projektu gimnazjalnego.
7.    Podejmuje decyzje, których nie określa niniejszy regulamin.

Obowiązki koordynatora ds. projektów uczniowskich:
1.    Organizuje zespół ds. organizacji projektów uczniowskich, w którego skład wchodzą opiekunowie zespołów uczniowskich i wychowawcy klas.
2.    Nadzoruje sposób i formę prezentacji uczniowskich.
3.    Organizuje dzień prezentacji projektów uczniowskich.
4.    Prowadzi nadzór nad dokumentacją.

Obowiązki opiekuna projektu:
1.    Zapoznaje uczniów z tematem projektu gimnazjalnego.
2.    Opracowuje instrukcje projektu.
3.    Zapoznaje uczniów z celami projektu.
4.    Ustala harmonogram spotkań z uczniami.
5.    Czuwa nad realizacją projektów uczniowskich.
6.    Motywuje i wspiera uczniów w przygotowywaniu projektów.
7.    Określa wraz z uczniami sposób prezentacji i oceny projektu.
8.    Przygotowuje dokumentacje dotyczącą projektu: kartę projektu, arkusze samooceny, ewaluację projektu, kontrakt z uczniami, arkusze oceny projektu i inne dokumenty, które opiekun uzna za niezbędne do realizacji projektu.

Obowiązki ucznia-uczestnika projektu gimnazjalnego:
1.    Uczestniczy w projekcie gimnazjalnym w czasie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
2.    Pracuje w zespole uczniowskim pod opieką nauczyciela.
3.    Wybiera temat z zaproponowanych przez nauczycieli lub zgłasza własny temat w uzgodnieniu z opiekunem zespołu.
4.    Realizuje harmonogram pracy nad projektem, ustalony wspólnie z opiekunem zespołu i jego uczestnikami.
5.    Prezentuje projekt w czasie ustalonym przez dyrektora szkoły.

Obowiązki wychowawcy klasy:
1.    Informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
2.    Czuwa nad uczestnictwem swoich wychowanków w realizacji projektów gimnazjalnych.
3.    Komunikuje się z opiekunami projektów w sprawie oceniania z zachowania.
4.    Prowadzi odpowiednie zapisy w dokumentacji szkolnej, związane z realizacją przez ucznia, projektu edukacyjnego: dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę.

Kryteria oceny projektu:
1.    Rzetelność zgromadzonych wiadomości.
2.    Jasny i zwięzły sposób przekazania informacji.
3.    Aktywność podczas działań w zespołach uczniowskich.
4.    Wkład pracy uczniów w przygotowaniach projektu.
5.    samodzielność wykonania zadań.

Ustalenia dodatkowe:
1.    Dyrektor podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania projektu edukacyjnego na jego prośbę w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole (np. nauczanie indywidualne, inne sytuacje zdrowotne bądź losowe).
2.    Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji projektów edukacyjnych.
3.    Dyrektor szkoły w porozumieniu z rada pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.