Portal informacyjny Zespołu Szkół w Lipianach

Blue Flower

 

Administrator e-dziennika w Zespole Szkół w Lipianach:

Dariusz Chrobrowski

kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 PRAWA I OBOWIĄZKÓW RODZICÓW           

Dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską, ponieważ nie jest zdolne do samodzielnego prowadzenia swoich spraw. Z tego względu wymaga pomocy i ochrony ze strony osób dorosłych. Taką pomoc i ochronę zarazem ma dziecku gwarantować przysługująca rodzicom władza rodzicielska.

Władza rodzicielska to prawa i obowiązki rodziców względem dziecka.

Rodzice mają prawo do:

 • Wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, biorąc pod uwagę stopień dojrzałości dziecka oraz wolność jego sumienia i wyznania a także jego przekonania.
 • Informacji o zasadach oceniania wewnątrzszkolnego, a w szczególności o: wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen, przewidywana sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie podwyższenia semestralnej i rocznej oceny klasyfikacyjnej, warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania.
 • Informacji na temat pomocy psychologiczno- pedagogicznej przysługującej dziecku.
 • Wyrażenia zgody na objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi.
 • Znajomości i opiniowania programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.
 • Wglądu w dokumenty dotyczące działalności szkoły (statut, WSO)
 • Uzyskiwania bieżącej, rzetelnej informacji o postępach, trudnościach w nauce i ich przyczynach, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach swoich dzieci.

Obowiązki rodziców wynikające z Ustawy o systemie oświaty:

 • Dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.
 • Zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.Nie spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji administracyjnej  na podstawie art. 20 w związku z art. 18 ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U.       z 2004 r. Nr 256, poz.  2572   z późn. zm.). Wśród wymienionych w art. 1a pkt 12 lit. b ustawy egzekucyjnej środków egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym tylko grzywna w celu przymuszenia jest właściwa dla wyegzekwowania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. Grzywny nie stosuje się wobec ucznia, jako osoby małoletniej. Zgodnie z art. 120 § 2 ustawy egzekucyjnej, nieuczęszczanie dziecka do szkoły skutkować będzie nałożeniem grzywny na jego przedstawicieli ustawowych. Tym samym egzekwowany będzie rodzicielski obowiązek zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne. Egzekucji podlega również obowiązek zgłoszenia dziecka do szkoły, skoro skutkiem zaniechania rodziców (prawnych opiekunów) będzie nieuczęszczanie dziecka do szkoły oraz obowiązek powiadamiania organów gminy o aktualnej formie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. Podobnie na rodziców (prawnych opiekunów) a nie na dziecko, nakładana będzie grzywna w razie zaniechania wypełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Grzywna nakładana może być wielokrotnie, z tego samego tytułu - aż do osiągnięcia pożądanego skutku, albo do osiągnięcia górnej granicy kwotowej. Aktualnie jednorazowo grzywna nie może przekroczyć, dla osób fizycznych, kwoty 5 000 zł, a łączna kwota grzywien - 10 000 zł (art. 121 § 2 i § 3 ustawy egzekucyjnej).
 • Zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć szkolnych.
 •  Zapewnienie dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą, warunków nauki określonych w zezwoleniu.
 •  Powiadamianie organów gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego.

Obowiązki rodziców wynikające z Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego:

 • Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich.
 • Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w poszanowaniu i akceptowaniu innych ludzi i ich przekonań.
 • Rodzice mają obowiązek poświęcać czas i uwagę swoim dzieciom tak, aby wzmocnić wysiłki szkoły skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania i wychowania.

Władza rodzicielska uznając zasadę autonomii i prymatu rodziny, Konstytucja RP dopuszcza możliwość ingerencji w sferę, władzy rodzicielskiej (art. 48 ust 2). Także „Konwencja o Prawach Dziecka”, akcentująca autonomię rodziny, dopuszcza możliwość ingerencji w jej strukturę w celu zapobieżenia niekorzystnej dla dziecka sytuacji (art. 9 ust. l),a w przypadkach uzasadnionych poprzez odseparowanie dziecka od rodziny (art. 20).

Zgodnie z treścią przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice sprawują władzę rodzicielską nad dzieckiem, a dziecko winne jest im posłuszeństwo. Władzę rodzicielską powinni oni jednak sprawować zgodnie z dobrem swojego dziecka, uwzględniając w swoich decyzjach stopień jego dojrzałości.

Granicę władzy rodzicielskiej wyznacza dobro dziecka.

Właściwie rozumiane dobro dziecka wymaga od rodziców osobistego oddziaływania na dzieci własnym przykładem i autorytetem. To także okazywanie dziecku zainteresowania i poświęcenia, służenie pomocą i radą, sprawowanie osobistej opieki i nadzoru, sprawiedliwe traktowanie.

Wykonywanie władzy rodzicielskiej

Dziecko pozostaje aż do pełnoletniości pod wpływem władzy rodzicielskiej (art. 92 kro).Przy braku jednolitej definicji uważa się, że władza rodzicielska to ogół obowiązków rodziców względem dziecka w celu należytego wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz wychowania i kierowania dzieckiem. Składnikiem władzy rodzicielskiej są także uprawnienia rodziców.

Wychowanie dziecka to kształtowanie jego osobowości, postaw emocjonalnych i systemu wartości. To także wyposażenie dziecka w umiejętności współżycia społecznego, kształtowanie poczucia obowiązków i odpowiedzialności oraz szeregu innych cech potrzebnych w prawidłowym funkcjonowaniu osobniczym i społecznym.

Wachlarz oddziaływań wychowawczych rodziców obejmuje:

oddziaływania fizyczne, takie jak: dbałość o zdrowie, życie, sprawność fizyczną dziecka, wypoczynek, odpowiednie warunki mieszkaniowe, ubranie i wyżywienie,

oddziaływania duchowe: wpajanie dziecku zasad moralnych, zasad współżycia społecznego, kształtowanie charakteru i nawyków.

 1. Kierowanie dzieckiem to podejmowanie odpowiedzialnych decyzji, m.in. w sprawach obywatelstwa dziecka, zmiany imienia i nazwiska, określenia miejsca pobytu, sposobu leczenia, światopoglądu, wyboru kierunku edukacji, sposobu wychowania, rozwoju zainteresowań, wyjazdów zagranicę, regulowanie oraz nadzorowanie trybu życia dziecka, w tym ochrona dziecka przed zagrożeniami i demoralizacją. W swoich decyzjach wobec dzieci rodzice powinni kierować się przede wszystkim podstawowym kryterium dobra dziecka i zgodności z interesem społSwoją pieczę nad dzieckiem rodzice powinni sprawować z należytą starannością.

Nienależyte wykonywanie władzy rodzicielskiej skutkuje ingerencją sądu rodzinnego i opiekuńczego, który w zależności od stopnia zagrożenia dobra dziecka może wydać stosowne zarządzenie, m. in.:

 •   zobowiązać rodziców do określonego zachowania,
 •   poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej nadzorowi kuratora sądowego,
 •   ograniczyć władzę rodzicielską,
 •   zawiesić ją,
 •   pozbawić władzy rodzicielskiej,
 •   pozbawić rodziców osobistej styczności z dzieckiem (art. 109 KR).

Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców

Prawa i obowiązki rodziców w Europie

1. Rodzice mają prawo do wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej. Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i za cały ludzki świat.

2. Rodzice mają prawo do uznania ich prymatu jako "pierwszych nauczycieli" swoich dzieci. Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich.

3. Rodzice mają prawo do pełnego dostępu do formalnego systemu edukacji dla swoich dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości i osiągnięć. Rodzice mają obowiązek zaangażowania się jako partnerzy w nauczaniu ich dzieci w szkole.

4. Rodzice mają prawo dostępu do wszelkich informacji o instytucjach oświatowych, które mogą dotyczyć ich dzieci. Rodzice mają obowiązek przekazywania wszelkich informacji szkołom, do których uczęszczają ich dzieci, informacji dotyczących możliwości osiągnięcia wspólnych, (tj. domu i szkoły) celów edukacyjnych.

5. Rodzice mają prawo wyboru takiej drogi edukacji dla swoich dzieci, która jest najbliższa ich przekonaniom i wartościom uznawanym za najważniejsze dla rozwoju ich dzieci. Rodzice mają obowiązek dokonania świadomego wyboru drogi edukacyjnej, jaką ich dzieci powinny zmierzać.

6. Rodzice mają prawo domagania się od formalnego system edukacji tego, aby ich dzieci osiągnęły wiedzę duchową i kulturową. Rodzice maj ą obowiązek wychowywać swoje dzieci w poszanowaniu i akceptowaniu innych ludzi i ich przekonań.

7. Rodzice mają prawo wpływać na politykę oświatową realizowaną w szkołach ich dzieci. Rodzice mają obowiązek osobiście włączać się w życie szkół ich dzieci i stanowić istotną część społeczności lokalnej.

8. Rodzice i ich stowarzyszenia mają prawo wydawania opinii i przeprowadzania konsultacji z władzami odpowiedzialnymi za edukację na wszystkich poziomach ich struktur. Rodzice mają obowiązek tworzyć demokratyczne, reprezentatywne organizacje na wszystkich poziomach. Organizacje te będą reprezentowały rodziców i ich interesy.

9. Rodzice mają prawo do pomocy materialnej ze strony władz publicznych, eliminującej wszelkie bariery finansowe, które mogłyby utrudnić dostęp ich dzieci do edukacji. Rodzice mają obowiązek poświęcać swój czas i uwagę swoim dzieciom i ich szkołom, tak aby wzmocnić ich wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania.

10. Rodzice mają prawo żądać od odpowiedzialnych władz publicznych wysokiej jakości usługi edukacyjnej. Rodzice mają obowiązek poznać siebie nawzajem, współpracować ze sobą i doskonalić swoje umiejętności "pierwszych nauczycieli" i partnerów w kontakcie: szkoła-dom.

Regulamin

Rady Rodziców

Zespołu Szkół

w Lipianach

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87 i 827)
 2. Statut Zespołu Szkół w Lipianach z dnia 28 czerwca 2007 r. z późniejszymi zmianami.

Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 19 października 2010 r.

 

I. Postanowienia ogólne:

§ 1.

1. Regulamin określa:

1) Kadencję, tryb powołania i odwołania Rady Rodziców.

2) Organy Rady Rodziców, sposób ich wyłaniania oraz zakres kompetencji.

3) Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszu Rady.

2. Regulamin nie obejmuje tych postanowień, które zostały uregulowane generalnie a w szczególności cele współpracy rodziców i opiekunów ze szkołami i organami nadzorującymi  szkoły oraz zadania Rady Rodziców.

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o klasowej Radzie Rodziców rozumie się przez to oddziałową Rade Rodziców.

 

II. Tryb powołania i odwołania Rady Rodziców i jego organów – struktura organizacyjna oraz zakres kompetencji

§ 2.

Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielstwem wszystkich rodziców (opiekunów) uczniów wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Lipianach, współdziałającym z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organami nadzorującymi oraz innymi organizacjami i instytucjami w realizacji zadań Szkoły.

§ 3.

1. Celem Rady Rodziców jest:

1) reprezentowanie ogółu rodziców uczniów Szkoły,

2) wspomaganie działalności Szkoły w zakresie doskonalenia procesu wychowawczego i dydaktycznego, poprawa warunków technicznych i wyposażenia, udzielanie pomocy materialnej uczniom,

3) aktywizowanie ogółu rodziców (opiekunów) do czynnego udziału w realizacji nauczania, wychowania i opieki oraz udzielania w tym zakresie pomocy Szkole,

4) tworzenie właściwego klimatu społecznego i warunków materialnych do funkcjonowania Szkoły.

§ 4.

1. Do podstawowych zadań Rady Rodziców należą:

1) pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz realizacji planu pracy Szkoły,

2) wyrażanie opinii, wniosków i stanowisk rodziców w sprawach przewidzianych przez prawo oświatowe i Statut Szkoły,

3) gromadzenie i dysponowanie środkami finansowymi dla wspierania statutowej działalności Szkoły oraz ustalanie zasad ich wydatkowania,

4) współpraca z Samorządem Uczniowskim oraz innymi organizacjami młodzieżowymi i społecznymi działającymi w Szkole,

5) współudział i udzielanie pomocy w organizowaniu pracy uczniowskich kół i zespołów zainteresowań, otaczanie opieka uczniów szczególnie zdolnych,

6) zapewnienie rodzicom, we wspólnym działaniu z Dyrektorem Szkoły, nauczycielami oraz innymi organami, rzeczywistego wpływu na działalność Szkoły.

§ 5.

1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a) programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym

skierowane do uczniów , nauczycieli i rodziców,

c) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i zestawu podręczników,

d) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły jeśli opracowanie takiego programu zostanie zlecone Dyrektorowi Szkoły,

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły,

3) podejmowanie decyzji w następujących sprawach:

a) uchwalanie i zmiana regulaminu Rady Rodziców,

b) zatwierdzanie budżetu Rady Rodziców,

c) zatwierdzanie wysokości składek na rzecz Rady Rodziców,

d) wyboru Prezydium i Komisji Rewizyjnej,

e) odwoływanie Prezydium lub poszczególnych jego członków,

f) zatwierdzania rocznych sprawozdań przedkładanych przez Prezydium Rady Rodziców.

§ 6.

Podstawową komórką organizacyjną Rady Rodziców jest rada klasowa rodziców i opiekunów, składająca się z 3 osób.

§ 7.

Rada klasowa wybierana jest przez ogólne zebrania rodziców uczniów danej klasy w głosowaniu tajnym lub jawnym większością głosów.

§ 8.

1. W obradach Rady Klasowej bierze udział Wychowawca danej klasy.

2. Zadaniem Rady Klasowej rodziców jest realizacja celów Rady Rodziców w danej klasie a w szczególności:

1) współdziałanie ze wszystkimi rodzicami oraz gronem pedagogicznym uczącym w danej klasie w zakresie nauczania, wychowania i opieki.

2) współdziałanie z Radą Rodziców w celu realizacji zadań o charakterze ogólnoszkolnym.

3) opracowywanie własnych planów pracy i planów finansowych na rok szkolny oraz rozliczanie przed ogólnym zebraniem rodziców uczniów danej klasy.

§ 9.

Kadencja Rady Klasowej jest równa okresowi trwania nauki danej klasy, z tym, że może być uzupełniania w przypadku rezygnacji członków Rady Klasowej lub na żądanie większości rodziców uczniów danej klasy.

§ 10.

Posiedzenia Rady Klasowej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz w kwartale.

§ 11.

W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad klasowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej klasy. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

§ 12.

Członkowie Rady Rodziców tracą swój mandat w przypadku: upływu kadencji, złożenia rezygnacji, odejścia dziecka ze szkoły lub odwołanie przez Radę klasową, którą reprezentują, jeżeli nie wywiązują się z przyjętych obowiązków.

§ 13.

Rada Rodziców spośród swojego grona wybiera w głosowaniu tajnym lub jawnym prezydium: przewodniczącego, dwóch zastępców, sekretarza, skarbnika oraz co najmniej 3 osobową Komisję Rewizyjną.

§ 14.

Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w ciągu roku szkolnego.

§ 15.

W pracach Rady Rodziców bierze udział Dyrektor Zespołu Szkół oraz inne osoby ustalone przez Radę Rodziców lub Dyrektora Zespołu Szkół.

§ 16.

1. Organami Rady Rodziców są zebranie plenarne, Prezydium Rady Rodziców oraz Komisja Rewizyjna.

2. Rada Rodziców może tworzyć komisje problemowe w miarę potrzeb.

§ 17.

1. Zadaniem Prezydium Rady Rodziców jest kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców.

2. Do innych zadań szczegółowych Prezydium Rady Rodziców należy:

1) opracowanie planów działania wraz z planem finansowym na rok szkolny i przedstawienie ich do zatwierdzenia przez Radę Rodziców.

2) składanie sprawozdań ze swojej działalności, w tym finansowej przed Radą Rodziców.

3) zwoływanie posiedzeń Rady Rodziców oraz przygotowanie materiałów na posiedzenia.

4) koordynowanie pracy Rad Klasowych.

5) kierowanie działalnością finansowo-gospodarczą Rady Rodziców i podejmowania decyzji w tym zakresie.

6) przedstawianie opinii i postulatów Rady Rodziców wobec Dyrektora Zespołu

Szkół i Rady Pedagogicznej.

§ 18.

1. Do zadań Przewodniczącego Rady Rodziców należy:

1) bieżące kierowanie pracą Rady Rodziców i jego Prezydium.

2) zwoływanie zebrań Rady Rodziców i Prezydium.

3) przewodniczenie obradom.

4) podejmowanie bieżących decyzji niewymagających konsultacji z Radą Rodziców lub Prezydium.

5) reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz.

2. Do zadań Zastępcy Przewodniczącego należą wszystkie sprawy Przewodniczącego w przypadku powołania zastępstwa oraz sprawy zlecone przez Prezydium i Przewodniczącego.

§ 19.

1. Do zadań Sekretarza należą sprawy:

1) zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady Rodziców i jego Prezydium.

2) przygotowanie materiałów do pracy Rady Rodziców i Prezydium.

3) prowadzenie dokumentacji biurowej Rady Rodziców i jego Prezydium.

4) współdziałanie z pracownikiem Zespołu Szkół prowadzącym sprawy Rady Rodziców.

2. Do zadań Skarbnika należą sprawy:

1) prowadzenie całokształtu działalności finansowej Rady Rodziców.

2) przygotowanie propozycji wysokości składek na Radę Rodziców.

3) czuwanie nad terminowością realizacji składek i kontrola w tym zakresie.

4) akceptacja dokumentów finansowych.

5) współdziałanie z osobą prowadzącą księgowość Rady Rodziców.

6) sporządzanie projektów planów finansowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych.

§ 20.

Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły

 

III. Zasady działalności finansowo-księgowej Rady Rodziców.

§ 21.

1. Fundusz Rady Rodziców powstaje z dochodów osiąganych z własnej działalności, ze składek rodziców oraz z innych wpływów.

2. Wysokość składki rodziców oraz preliminarz kosztów na dany rok szkolny ustala Rada Rodziców każdego roku na pierwszym posiedzeniu po wakacjach większością 2/3 głosów.

3. 30 % zebranych w danej klasie składek pozostaje do dyspozycji dyrektora szkoły z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów, osiągających sukcesy w różnego rodzaju konkursach. 50% pozostałej kwoty jest przeznaczane na zakup nagród za wyniki w nauce w danej klasie, a reszta pozostaje do dyspozycji klasy. Sposób wykorzystania tych składek ustala samorząd uczniowski klasy wspólnie z wychowawcą klasy.

4. Wpłaty składek mogą odbywać się w ratach: pierwsza – do 01 grudnia, a druga do 01 marca danego roku szkolnego.

5. Rada Klasowa na wniosek wychowawcy klasy może w szczególnie uzasadnionych przypadkach (bardzo zła sytuacja materialna rodziny) zwolnić niektórych rodziców z całości

lub części opłacania składek.

6. Wydatki realizowane są zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym przez Radę Rodziców.

§ 22.

1. Organem kontrolnym Rady Rodziców jest Komisja Rewizyjna.

2. Komisja Rewizyjna wybierana jest wg zasad określonych w § 13.

3. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego.

 

IV. Zadania Komisji Rewizyjnej.

§ 23.

1. Komisja Rewizyjna czuwa nad prawidłową działalności Rady Rodziców.

2. Komisja Rewizyjna dokonuje przynajmniej jeden raz w roku kontroli działalności, w tym prowadzenia gospodarki finansowej i dokumentacji.

3. Komisja Rewizyjna składa sprawozdania ze swojej działalności wraz z wnioskami przed Radą Rodziców.

 

V. Postanowienia końcowe.

§ 24.

1. Rada Rodziców działa zgodnie z przepisami prawa.

2. Uchwały Rady Rodziców i jej organów podejmowane są zwykłą większością głosów (50 %+1) w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej ½ składu liczbowego.

Przewodniczący może zarządzić głosowanie tajne na wniosek zainteresowanego, po podjęciu uchwały przez zebranie w tej sprawie.

3. Rada Rodziców może zgłaszać wnioski o wyróżnienie nauczycieli, wychowawców i rodziców przez ich zakłady pracy, władze oświatowe, organizacje społeczne – za ich działalność. Wnioski składane są po uzgodnieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół.

4. Regulamin powyższy może być zmieniony na wniosek Rady Rodziców i jej organów – Uchwałą Rady Rodziców w głosowaniu jawnym lub tajnym większością 2/3 uprawnionych

do głosowania.

SKŁAD RADY RODZICÓW
ROK SZKOLNY 2013/2014

 

Lp.

Klasa

Imię i nazwisko przedstawiciela klasy

1.

0 a

Jolanta Molińska-Wicka

2.

0 b

Agnieszka Kibic

3.

1 a

Iwona Orzeł-Strużyk

4.

1 b

Iwona Tomczak

5.

2 a

Beata Maciejak

6.

2 b

Renata Drozdowska

7.

3 a

Małgorzata Młodojewska

8.

3 b

Bożena Nojszewska

9.

3 c

Krzysztof Grabowski

10.

4 a

Kosiorek Agnieszka

11.

4 b

Waldemar Sześciel

12.

5 a

Wioletta Fronc

13.

5 b

Magdalena Siepracka

14.

6 a

Małgorzata Kałek

15.

6 b

Marzena Grzebieniek

16.

I A

Robert Miklaszewski

17.

I B

Monika Juszko-Sidor

18.

I C

Ryszard Rychlik

19.

II A

Lidia Czarnecka

20.

II B

Sylwia Kijas

21.

III A

Sylwia Janik

22.

III B

Beata Ciszewska

23.

III C

Jolanta Tomczak

24.

I LO

Krystyna Kucharz

25.

II LO

Agnieszka Żarów

26.

III LO

Małgorzata Śnieć

 

Skład Prezydium Rady Rodziców:

1.       Waldemar Sześciel – przewodniczący

2.       Agnieszka Żarów – wiceprzewodnicząca

3.       Krzysztof Grabowski – wiceprzewodniczący

4.       Monika Juszko – Sidor – skarbnik

5.       Agnieszka Kosiorek – sekretarz

KOMISJA REWIZYJNA:

1.       Agnieszka Kibic – przewodnicząca

2.       Marzena Grzebieniek – sekretarz

3.       Jolanta Tomczak – członek

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI  I DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH

W ZESPOLE SZKÓŁ W LIPIANACH  W ROKU SZKOLNYM 2013-2014

L.P.

DATA

PROBLEMATYKA ZEBRAŃ

1.

24 września 2013

Organizacja roku szkolnego (wybór przedstawicieli do Rady Rodziców, ubezpieczenie, składka na Radę Rodziców, plan wycieczek i imprez klasowych, zapoznanie z regulaminami etc.)

2.

29 października 2013

Dyżur wszystkich nauczycieli – spotkania indywidualne.

3.

26 listopada 2013

Dyżur wszystkich nauczycieli – spotkania indywidualne.

4.

10 grudnia 2013

Informacje o postępach w nauce i zachowaniu oraz o przewidywanych ocenach i zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannym zachowaniem w I półroczu roku szkolnego 2013/2014

5.

28 stycznia 2014

Podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2013/2014

6.

25 marca 2014

Dyżur wszystkich nauczycieli – spotkania indywidualne.

7.

29 kwietnia 2014

Dyżur wszystkich nauczycieli – spotkania indywidualne.

8.

13 maja 2014

Informacje o przewidywanych ocenach i zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannym zachowaniem w II półroczu roku szkolnego 2013/2014

9.

03 czerwca 2014

Dyżur wszystkich nauczycieli – spotkania indywidualne.

Rodzaj spotkań

Godzina

Wywiadówki szkoła podstawowa

17.00-18.30

Wywiadówki gimnazjum i liceum ogólnokształcące

18.00-19.30

Dyżury nauczycielskie

17.00-18.30