Portal informacyjny Zespołu Szkół w Lipianach

Blue Flower

baner LO new

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół w Lipianach


Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami z dnia 20 sierpnia 2010r.)

Postanowienia ogólne:
1.    W niniejszym regulaminie mowa o projekcie edukacyjnym na zakończenie gimnazjum, zwanym „projektem gimnazjalnym”.
2.    Udział uczniów w projekcie gimnazjalnym jest obowiązkowy.
3.    Projekt gimnazjalny jest praca zespołową w grupach uczniowskich od 4 do 8 osób.
4.    Uczniowie realizują projekt w II i III klasie.
5.    Wychowawcy klas II zapoznają uczniów i ich rodziców z regulaminem wdrażania projektu gimnazjalnego w szkole, na początku roku szkolnego.
6.    Nad realizacją projektu gimnazjalnego w szkole czuwa koordynator ds. projektów uczniowskich powołany przez Dyrektora Zespołu Szkół w Lipianach.
7.    Każda grupa uczniowska ma opiekuna-nauczyciela.
8.    Nauczyciel może opiekować się kilkoma grupami.
9.    Nauczyciele-opiekunowie mogą tworzyć zespoły międzyprzedmiotowe dla grup uczniowskich.
10.    Projekt gimnazjalny jest prezentowany na forum szkoły przez uczniów.
11.    Projekt gimnazjalny podlega ocenie przez zespół powołany przez dyrektora szkoły.
12.    Ocena projektu gimnazjalnego brana jest pod uwagę przy ustalaniu rocznej oceny z zachowania w klasie III.
13.    Szczegółowe kryteria oceny z zachowania, uwzględniające udział ucznia w projekcie edukacyjnym zapisane są w wewnątrzszkolnym systemie oceniania, w Statucie Szkoły.
14.    Udział ucznia w projekcie gimnazjalnym odnotowany jest na świadectwie ukończenia gimnazjum.
15.    Uczeń zwolniony z uczestnictwa w projekcie, otrzymuje na świadectwie wpis „zwolniony”.
16.    Uczniowie wybierają temat projektu zaproponowany przez nauczycieli uczących w gimnazjum.
17.    tematy projektów ustalają nauczyciele-opiekunowie grup uczniowskich i przekazują przewodniczącym zespołów przedmiotowych.
18.    Projekty gimnazjalne przedstawiają uczniowie w dniu ustalonym przez dyrektora szkoły.
19.    Regulamin wdrażania projektów gimnazjalnych podlega ewaluacji.
20.    Ewaluacji w danym roku dokonuje zespół powołany przez dyrektora szkoły.

Obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół w Lipianach:
1.    Powołuje koordynatora ds. organizacji projektów gimnazjalnych w roku szkolnym.
2.    Akceptuje zespół ds. organizacji projektów uczniowskich.
3.    Ustala dzień prezentacji projektów uczniowskich.
4.    W uzasadnionych przypadkach, na udokumentowany wniosek rodziców, zwalnia ucznia z obowiązku przygotowania i zaprezentowania projektu.
5.    Powołuje komisje oceniające projekty.
6.    Powołuje zespół do ewaluacji projektu gimnazjalnego.
7.    Podejmuje decyzje, których nie określa niniejszy regulamin.

Obowiązki koordynatora ds. projektów uczniowskich:
1.    Organizuje zespół ds. organizacji projektów uczniowskich, w którego skład wchodzą opiekunowie zespołów uczniowskich i wychowawcy klas.
2.    Nadzoruje sposób i formę prezentacji uczniowskich.
3.    Organizuje dzień prezentacji projektów uczniowskich.
4.    Prowadzi nadzór nad dokumentacją.

Obowiązki opiekuna projektu:
1.    Zapoznaje uczniów z tematem projektu gimnazjalnego.
2.    Opracowuje instrukcje projektu.
3.    Zapoznaje uczniów z celami projektu.
4.    Ustala harmonogram spotkań z uczniami.
5.    Czuwa nad realizacją projektów uczniowskich.
6.    Motywuje i wspiera uczniów w przygotowywaniu projektów.
7.    Określa wraz z uczniami sposób prezentacji i oceny projektu.
8.    Przygotowuje dokumentacje dotyczącą projektu: kartę projektu, arkusze samooceny, ewaluację projektu, kontrakt z uczniami, arkusze oceny projektu i inne dokumenty, które opiekun uzna za niezbędne do realizacji projektu.

Obowiązki ucznia-uczestnika projektu gimnazjalnego:
1.    Uczestniczy w projekcie gimnazjalnym w czasie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
2.    Pracuje w zespole uczniowskim pod opieką nauczyciela.
3.    Wybiera temat z zaproponowanych przez nauczycieli lub zgłasza własny temat w uzgodnieniu z opiekunem zespołu.
4.    Realizuje harmonogram pracy nad projektem, ustalony wspólnie z opiekunem zespołu i jego uczestnikami.
5.    Prezentuje projekt w czasie ustalonym przez dyrektora szkoły.

Obowiązki wychowawcy klasy:
1.    Informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
2.    Czuwa nad uczestnictwem swoich wychowanków w realizacji projektów gimnazjalnych.
3.    Komunikuje się z opiekunami projektów w sprawie oceniania z zachowania.
4.    Prowadzi odpowiednie zapisy w dokumentacji szkolnej, związane z realizacją przez ucznia, projektu edukacyjnego: dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę.

Kryteria oceny projektu:
1.    Rzetelność zgromadzonych wiadomości.
2.    Jasny i zwięzły sposób przekazania informacji.
3.    Aktywność podczas działań w zespołach uczniowskich.
4.    Wkład pracy uczniów w przygotowaniach projektu.
5.    samodzielność wykonania zadań.

Ustalenia dodatkowe:
1.    Dyrektor podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania projektu edukacyjnego na jego prośbę w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole (np. nauczanie indywidualne, inne sytuacje zdrowotne bądź losowe).
2.    Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji projektów edukacyjnych.
3.    Dyrektor szkoły w porozumieniu z rada pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.

 

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

1. Ocenę  z zachowania śródroczną i końcową ustala się wg następującej skali:

 • wzorowe
 • bardzo dobre
 • dobre
 • poprawne
 • nieodpowiednie
 • naganne

2. Ocena z zachowania  powinna uwzględnić w szczególności:

 • funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym i pozaszkolnym
 • przestrzeganie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych

3. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:

 • oceny z zajęć edukacyjnych
 • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły

4. Ocenę z zachowania ustala wychowawca  klasy:

 • na początku roku szkolnego wychowawca informuje ucznia oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania i odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym w rubryce: „Ważne wydarzenia klasy”
 • każdy uczeń przekonany, że wychowawca ocenił go niezgodnie z obowiązującymi przepisami ma prawo odwołania się od wystawionej oceny do dyrektora szkoły w terminie 7 dni
 • decydującym i zmierzalnym kryterium przy ustalaniu ocen z zachowania jest OBOWIĄZEK SZKOLNY i uwagi w zeszycie wychowawcy (jeżeli np. uczeń spełnia wszystkie wymogi na ocenę wzorową, a ma najwyżej trzy spóźnienia to może otrzymać ocenę bardzo dobrą)

5. Szczególne kryteria oceny zachowania ucznia to cztery kategorie:
A. FREKWENCJA
B. STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH
B1. UDZIAŁ W OBOWIĄZKOWYM PROJEKCIE EDUKACYJNYM W GIMNAZJUM (obowiązuje klasy III gimnazjum)
C. ROZWÓJ WŁASNYCH  UZDOLNIEŃ I ZAINTERESOWAŃ
D. POSZANOWANIE MIENIA I KULTURA OSOBISTA

Zadaniem nauczyciela jest wybranie w kolejnych kategoriach spośród poszczególnych zapisów tego, który najlepiej charakteryzuje ucznia w opinii:

a) samego ucznia
b) wychowawcy
c) innych nauczycieli
d) innych członków społeczności szkolnej
• cyfra przy wybranym zapisie oznacza liczbę przyznanych uczniowi punktów w danej kategorii
• suma punktów zamieniana jest na ocenę wg USTALEŃ KOŃCOWYCH

A. FREKWENCJA
(5) - uczeń nie ma godzin nieusprawiedliwionych i nie ma spóźnień,
(4) – uczeń nie ma więcej niż trzy spóźnienia,
(3) – uczeń ma nie więcej niż 5 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze i ma nie więcej niż trzy spóźnienia,
(2) - uczeń opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (ma od 6 do 12 godzin nieusprawiedliwionych) i nie więcej niż 5 spóźnień,
(1) – uczeń opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (ma od 13 do 25 godzin nieusprawiedliwionych) i więcej niż 5 spóźnień,
(0) – uczeń nagminnie opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się na lekcje (ma więcej niż 26 godzin lekcyjnych nieusprawiedliwionych).

B. STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH – przygotowanie i udział w zajęciach lekcyjnych oraz wypełnianie innych obowiązków szkolnych wynikających ze STATUTU SZKOŁY. Dysponując punktacją od 0 do 5 nauczyciel ocenia stosunek do obowiązków szkolnych biorąc pod uwagę m.in. następujące czynniki:
- przygotowanie i udział w zajęciach
- schludny strój szkolny
- strój apelowy
- przestrzeganie regulaminów biblioteki, świetlicy, sali gimnastycznej, itp.
- wypełnianie obowiązków dyżurnego
- przestrzeganie zarządzeń dyrektora szkoły

B1. UDZIAŁ W OBOWIĄZKOWYM PROJEKCIE EDUKACYJNYM W GIMNAZJUM - KATEGORIA TA JEST DODATKOWO BRANA POD UWAGĘ PRZY WYSTAWIANIU ROCZNEJ OCENY Z ZACHOWANIA W KLASIE II GIMNAZJUM.
(5) – uczeń podczas realizacji projektu gimnazjalnego czynnie uczestniczył w formułowaniu tematu projektu, aktywnie uczestniczył w kluczowych działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji,
(4) – uczeń pełnił aktywną rolę podczas realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagając członków zespołu,
(3) – uczeń prawidłowo wypełniał swoje zadania w okresie realizacji projektu gimnazjalnego, reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu,
(2) - uczeń wypełniał swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego, lecz zdarzało mu się nie wywiązać z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnień lub konfliktów w zespole,
(1) – uczeń często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego lub odmawiał współpracy, co miało wpływ na przebieg przyjętego przez zespół harmonogram pracy i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu projektowego,
(0) – uczeń nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązał się ze swoich obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu jak i opiekuna.

C. ROZWÓJ WŁASNYCH UZDOLNIEŃ I ZAINTERESOWAŃ
(5) – uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych, osiąga liczące się w gminie, powiecie i rejonie wyniki sportowe, ma dorobek w pracy SU, LOP, PKC i innych organizacji szkolnych i pozaszkolnych, pozaszkolnych olimpiadach i konkursach od szczebla rejonowego wzwyż zajmuje miejsca co najmniej w pierwszej DZIESIĄTCE,
(4) – uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych lub pozaszkolnych kół zainteresowań, reprezentuje szkołę podczas imprez sportowych i środowiskowych lub w innych dziedzinach, np. pracy SU lub S. kl., stowarzyszeniach wyższej użyteczności publicznej (np. LOP, PCK),
(3) – uczeń uczestniczy w zajęciach szkolnych kół przedmiotowych lub systematycznie uczestniczy w zajęciach ZDW, udziela się w pracach na rzecz klasy,
(2) – uczeń wybiórczo uczestniczy w zajęciach szkolnych lub pozaszkolnych kół zainteresowań, sporadycznie udziela się w pracach na rzecz klasy lub szkoły,
(1) – uczeń nie jest zainteresowany samorozwojem, jest bierny w pracach na rzecz szkoły,
(0) – unika lub odmawia podejmowania działań na swoją korzyść, innych osób lub zespołów.

D. POSZANOWANIE MIENIA I KULTURA OSOBISTA UCZNIA W SZKOLE I POZA NIĄ
(5) –  w codziennym życiu uczeń wykazuje się uczciwością, wzorowo zachowuje się podczas lekcji i przerw i nie waha się zwrócić uwagi koledze na niestosowne zachowania; w zeszycie wychowawcy klasowego ma tylko pozytywne (pochwały) wpisy, nie używa wulgaryzmów i jest wolny od nałogów,
(4) – w codziennym życiu uczeń wykazuje się uczciwością, prawidłowo zachowuje się podczas przerw (nie ma uwag negatywnych), nie stosuje przemocy wobec innych, szanuje własność publiczną i własność prywatną, nie używa wulgarnych słów, jest wolny od nałogów, otrzymał jedną uwagę negatywną,
(3) – zdarza się, że uczeń jest nietaktowny, czasami popada w konflikt z rówieśnikami, ma nie więcej niż 3 negatywne uwagi dotyczące zachowania na lekcjach lub przerwach, reaguje pozytywnie na zwróconą mu uwagę, nie niszczy własności publicznej i prywatnej, jest wolny od nałogów,
(2) – zdarza się, że uczeń bywa nietaktowny, czasami popada w konflikt z rówieśnikami, ale potrafi przeprosić, a szkodę naprawić, stara się zachować kulturę słowa, ma do 5 uwag negatywnych dotyczących zachowania się na lekcjach lub przerwach, zdarzyło się uczniowi skłamać,
(1) – został złapany na kłamstwie, popada w konflikty z rówieśnikami, potrafi zachować się agresywnie, nie zawsze pozytywnie reaguje na zwróconą mu uwagę, ma więcej niż 5 negatywnych uwag dotyczących zachowania się na lekcjach, przerwach lub poza szkołą, zdarzyło się, że zniszczył mienie publiczne lub prywatne, chętnie przebywa wśród palących papierosy lub pijących alkohol,
(0) – uczeń drastycznie łamie wszystkie szkolne zasady, używa wulgaryzmów, jest często agresywny, ma dużo uwag negatywnych dotyczących zachowania na lekcjach, przerwach i poza szkołą; wchodzi w konflikt z prawem (kradzieże, rozboje), pali papierosy lub używa innych  środków  odurzających.

USTALENIA KOŃCOWE
I.
1. Ocena wzorowa z zachowania odpowiada 5 punktom w poszczególnych kategoriach.
2. Ocena bardzo dobra odpowiada 4 punktom w poszczególnych kategoriach.
3. Ocena dobra odpowiada 3 punktom w poszczególnych kategoriach.
4. Ocena poprawna odpowiada 2 punktom w poszczególnych kategoriach.
5. Ocena nieodpowiednia odpowiada 1 punktowi w poszczególnych kategoriach.
6. Ocena naganna nie jest punktowana.

II.
1. Wzorową ocenę z zachowania (śródroczną, roczną) otrzymuje uczeń, który przynajmniej w trzech  kategoriach, w tym frekwencja, został oceniony wzorowo (czyli zdobył 15 punktów) i w jednej bardzo dobrze lub dobrze, czyli w sumie uzyskał 19-18 punktów.
2. Bardzo dobrą ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który przynajmniej w trzech kategoriach, w tym frekwencja, został oceniony bardzo dobrze i w jednej dobrze, czyli uzyskał co najmniej 15 punktów.
3. Dobrą ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który przynajmniej w trzech kategoriach, w tym frekwencja, został oceniony dobrze i w jednej dostatecznie, czyli uzyskał co najmniej 11 punktów.
4. Poprawną ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który przynajmniej w trzech kategoriach, w tym frekwencja, został oceniony poprawnie i jednej nieodpowiednio, czyli uzyskał co najmniej 7 punktów.
5. Nieodpowiednią ocenę z zachowania  otrzymuje uczeń, który przynajmniej w dwóch kategoriach został oceniony nieodpowiednio.
6. Naganną ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który przynajmniej w jednej kategorii został oceniony nagannie.

III.
1. Szczególnie drastyczne łamanie choć jednej kategorii może spowodować wystawienie oceny nieodpowiedniej bez względu na inne kategorie.
2. Za wyjątkowo pozytywne zachowanie ucznia można wystawić uczniowi ocenę wyższą od tej, którą mógłby otrzymać zgodnie z Ustaleniami końcowymi.

IV.
1. Ocena końcowa w danym roku szkolnym może być tylko o jedną ocenę wyższą od oceny semestralnej.

Ustalenia końcowe dla uczniów  II klas gimnazjum biorących udział  w obowiązkowym projekcie edukacyjnym.

I.
1. Ocena wzorowa z zachowania odpowiada 5 punktom w poszczególnych kategoriach.
2. Ocena bardzo dobra odpowiada 4 punktom w poszczególnych kategoriach.
3. Ocena dobra odpowiada 3 punktom w poszczególnych kategoriach.
4. Ocena poprawna odpowiada 2 punktom w poszczególnych kategoriach.
5. Ocena nieodpowiednia odpowiada 1 punktowi w poszczególnych kategoriach.
6. Ocena naganna nie jest punktowana.

II.
1. Wzorową ocenę z zachowania (śródroczną, roczną) otrzymuje uczeń, który przynajmniej w czterech  kategoriach, w tym frekwencja i udział w projekcie edukacyjnym, został oceniony wzorowo (czyli zdobył 20 punktów) i w jednej bardzo dobrze lub dobrze, czyli w sumie uzyskał 24-23  punkty.
2. Bardzo dobrą ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który przynajmniej w czterech kategoriach, w tym frekwencja i udział w projekcie edukacyjnym, został oceniony bardzo dobrze i w jednej dobrze, czyli uzyskał co najmniej 19 punktów.
3. Dobrą ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który przynajmniej w czterech kategoriach, w tym frekwencja i udział w projekcie edukacyjnym, został oceniony dobrze i w jednej dostatecznie, czyli uzyskał co najmniej 14 punktów.
4. Poprawną ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który przynajmniej w czterech kategoriach, w tym frekwencja i udział w projekcie edukacyjnym, został oceniony poprawnie i jednej nieodpowiednio, czyli uzyskał co najmniej 9 punktów.
5. Nieodpowiednią ocenę z zachowania  otrzymuje uczeń, który przynajmniej w trzech kategoriach został oceniony nieodpowiednio.
6. Naganną ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który przynajmniej w dwóch kategoriach  został oceniony nagannie (lub nie przystąpił do projektu edukacyjnego?)

III.
1. Szczególnie drastyczne łamanie choć jednej kategorii może spowodować wystawienie oceny nieodpowiedniej bez względu na inne kategorie.
2. Za wyjątkowo pozytywne zachowanie ucznia można wystawić uczniowi ocenę wyższą od tej, którą mógłby otrzymać zgodnie z Ustaleniami końcowymi.

IV.
1. Ocena końcowa w danym roku szkolnym może być tylko o jedną ocenę wyższą od oceny semestralnej.

 

 

Plan lekcji – rok szkolny 2014/2015

Szkoła podstawowa:

Klasa IV a

Klasa IV b

 Klasa IV c

Klasa V a

Klasa V b

 

Klasa VI a

Klasa VI b

 

Gimnazjum:

Klasa I A

Klasa I B

 

Klasa II A

Klasa II B

 

Klasa III A

Klasa III B

 

Liceum ogólnokształcące:

Klasa I LO

Klasa II LO

Klasa III LO

 

Podkategorie