Portal informacyjny Zespołu Szkół w Lipianach

Blue Flower

 

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

1. Ocenę  z zachowania śródroczną i końcową ustala się wg następującej skali:

 • wzorowe
 • bardzo dobre
 • dobre
 • poprawne
 • nieodpowiednie
 • naganne

2. Ocena z zachowania  powinna uwzględnić w szczególności:

 • funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym i pozaszkolnym
 • przestrzeganie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych

3. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:

 • oceny z zajęć edukacyjnych
 • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły

4. Ocenę z zachowania ustala wychowawca  klasy:

 • na początku roku szkolnego wychowawca informuje ucznia oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania i odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym w rubryce: „Ważne wydarzenia klasy”
 • każdy uczeń przekonany, że wychowawca ocenił go niezgodnie z obowiązującymi przepisami ma prawo odwołania się od wystawionej oceny do dyrektora szkoły w terminie 7 dni
 • decydującym i zmierzalnym kryterium przy ustalaniu ocen z zachowania jest OBOWIĄZEK SZKOLNY i uwagi w zeszycie wychowawcy (jeżeli np. uczeń spełnia wszystkie wymogi na ocenę wzorową, a ma najwyżej trzy spóźnienia to może otrzymać ocenę bardzo dobrą)

5. Szczególne kryteria oceny zachowania ucznia to cztery kategorie:
A. FREKWENCJA
B. STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH
B1. UDZIAŁ W OBOWIĄZKOWYM PROJEKCIE EDUKACYJNYM W GIMNAZJUM (obowiązuje klasy III gimnazjum)
C. ROZWÓJ WŁASNYCH  UZDOLNIEŃ I ZAINTERESOWAŃ
D. POSZANOWANIE MIENIA I KULTURA OSOBISTA

Zadaniem nauczyciela jest wybranie w kolejnych kategoriach spośród poszczególnych zapisów tego, który najlepiej charakteryzuje ucznia w opinii:

a) samego ucznia
b) wychowawcy
c) innych nauczycieli
d) innych członków społeczności szkolnej
• cyfra przy wybranym zapisie oznacza liczbę przyznanych uczniowi punktów w danej kategorii
• suma punktów zamieniana jest na ocenę wg USTALEŃ KOŃCOWYCH

A. FREKWENCJA
(5) - uczeń nie ma godzin nieusprawiedliwionych i nie ma spóźnień,
(4) – uczeń nie ma więcej niż trzy spóźnienia,
(3) – uczeń ma nie więcej niż 5 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze i ma nie więcej niż trzy spóźnienia,
(2) - uczeń opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (ma od 6 do 12 godzin nieusprawiedliwionych) i nie więcej niż 5 spóźnień,
(1) – uczeń opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (ma od 13 do 25 godzin nieusprawiedliwionych) i więcej niż 5 spóźnień,
(0) – uczeń nagminnie opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się na lekcje (ma więcej niż 26 godzin lekcyjnych nieusprawiedliwionych).

B. STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH – przygotowanie i udział w zajęciach lekcyjnych oraz wypełnianie innych obowiązków szkolnych wynikających ze STATUTU SZKOŁY. Dysponując punktacją od 0 do 5 nauczyciel ocenia stosunek do obowiązków szkolnych biorąc pod uwagę m.in. następujące czynniki:
- przygotowanie i udział w zajęciach
- schludny strój szkolny
- strój apelowy
- przestrzeganie regulaminów biblioteki, świetlicy, sali gimnastycznej, itp.
- wypełnianie obowiązków dyżurnego
- przestrzeganie zarządzeń dyrektora szkoły

B1. UDZIAŁ W OBOWIĄZKOWYM PROJEKCIE EDUKACYJNYM W GIMNAZJUM - KATEGORIA TA JEST DODATKOWO BRANA POD UWAGĘ PRZY WYSTAWIANIU ROCZNEJ OCENY Z ZACHOWANIA W KLASIE II GIMNAZJUM.
(5) – uczeń podczas realizacji projektu gimnazjalnego czynnie uczestniczył w formułowaniu tematu projektu, aktywnie uczestniczył w kluczowych działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji,
(4) – uczeń pełnił aktywną rolę podczas realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagając członków zespołu,
(3) – uczeń prawidłowo wypełniał swoje zadania w okresie realizacji projektu gimnazjalnego, reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu,
(2) - uczeń wypełniał swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego, lecz zdarzało mu się nie wywiązać z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnień lub konfliktów w zespole,
(1) – uczeń często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego lub odmawiał współpracy, co miało wpływ na przebieg przyjętego przez zespół harmonogram pracy i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu projektowego,
(0) – uczeń nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązał się ze swoich obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu jak i opiekuna.

C. ROZWÓJ WŁASNYCH UZDOLNIEŃ I ZAINTERESOWAŃ
(5) – uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych, osiąga liczące się w gminie, powiecie i rejonie wyniki sportowe, ma dorobek w pracy SU, LOP, PKC i innych organizacji szkolnych i pozaszkolnych, pozaszkolnych olimpiadach i konkursach od szczebla rejonowego wzwyż zajmuje miejsca co najmniej w pierwszej DZIESIĄTCE,
(4) – uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych lub pozaszkolnych kół zainteresowań, reprezentuje szkołę podczas imprez sportowych i środowiskowych lub w innych dziedzinach, np. pracy SU lub S. kl., stowarzyszeniach wyższej użyteczności publicznej (np. LOP, PCK),
(3) – uczeń uczestniczy w zajęciach szkolnych kół przedmiotowych lub systematycznie uczestniczy w zajęciach ZDW, udziela się w pracach na rzecz klasy,
(2) – uczeń wybiórczo uczestniczy w zajęciach szkolnych lub pozaszkolnych kół zainteresowań, sporadycznie udziela się w pracach na rzecz klasy lub szkoły,
(1) – uczeń nie jest zainteresowany samorozwojem, jest bierny w pracach na rzecz szkoły,
(0) – unika lub odmawia podejmowania działań na swoją korzyść, innych osób lub zespołów.

D. POSZANOWANIE MIENIA I KULTURA OSOBISTA UCZNIA W SZKOLE I POZA NIĄ
(5) –  w codziennym życiu uczeń wykazuje się uczciwością, wzorowo zachowuje się podczas lekcji i przerw i nie waha się zwrócić uwagi koledze na niestosowne zachowania; w zeszycie wychowawcy klasowego ma tylko pozytywne (pochwały) wpisy, nie używa wulgaryzmów i jest wolny od nałogów,
(4) – w codziennym życiu uczeń wykazuje się uczciwością, prawidłowo zachowuje się podczas przerw (nie ma uwag negatywnych), nie stosuje przemocy wobec innych, szanuje własność publiczną i własność prywatną, nie używa wulgarnych słów, jest wolny od nałogów, otrzymał jedną uwagę negatywną,
(3) – zdarza się, że uczeń jest nietaktowny, czasami popada w konflikt z rówieśnikami, ma nie więcej niż 3 negatywne uwagi dotyczące zachowania na lekcjach lub przerwach, reaguje pozytywnie na zwróconą mu uwagę, nie niszczy własności publicznej i prywatnej, jest wolny od nałogów,
(2) – zdarza się, że uczeń bywa nietaktowny, czasami popada w konflikt z rówieśnikami, ale potrafi przeprosić, a szkodę naprawić, stara się zachować kulturę słowa, ma do 5 uwag negatywnych dotyczących zachowania się na lekcjach lub przerwach, zdarzyło się uczniowi skłamać,
(1) – został złapany na kłamstwie, popada w konflikty z rówieśnikami, potrafi zachować się agresywnie, nie zawsze pozytywnie reaguje na zwróconą mu uwagę, ma więcej niż 5 negatywnych uwag dotyczących zachowania się na lekcjach, przerwach lub poza szkołą, zdarzyło się, że zniszczył mienie publiczne lub prywatne, chętnie przebywa wśród palących papierosy lub pijących alkohol,
(0) – uczeń drastycznie łamie wszystkie szkolne zasady, używa wulgaryzmów, jest często agresywny, ma dużo uwag negatywnych dotyczących zachowania na lekcjach, przerwach i poza szkołą; wchodzi w konflikt z prawem (kradzieże, rozboje), pali papierosy lub używa innych  środków  odurzających.

USTALENIA KOŃCOWE
I.
1. Ocena wzorowa z zachowania odpowiada 5 punktom w poszczególnych kategoriach.
2. Ocena bardzo dobra odpowiada 4 punktom w poszczególnych kategoriach.
3. Ocena dobra odpowiada 3 punktom w poszczególnych kategoriach.
4. Ocena poprawna odpowiada 2 punktom w poszczególnych kategoriach.
5. Ocena nieodpowiednia odpowiada 1 punktowi w poszczególnych kategoriach.
6. Ocena naganna nie jest punktowana.

II.
1. Wzorową ocenę z zachowania (śródroczną, roczną) otrzymuje uczeń, który przynajmniej w trzech  kategoriach, w tym frekwencja, został oceniony wzorowo (czyli zdobył 15 punktów) i w jednej bardzo dobrze lub dobrze, czyli w sumie uzyskał 19-18 punktów.
2. Bardzo dobrą ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który przynajmniej w trzech kategoriach, w tym frekwencja, został oceniony bardzo dobrze i w jednej dobrze, czyli uzyskał co najmniej 15 punktów.
3. Dobrą ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który przynajmniej w trzech kategoriach, w tym frekwencja, został oceniony dobrze i w jednej dostatecznie, czyli uzyskał co najmniej 11 punktów.
4. Poprawną ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który przynajmniej w trzech kategoriach, w tym frekwencja, został oceniony poprawnie i jednej nieodpowiednio, czyli uzyskał co najmniej 7 punktów.
5. Nieodpowiednią ocenę z zachowania  otrzymuje uczeń, który przynajmniej w dwóch kategoriach został oceniony nieodpowiednio.
6. Naganną ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który przynajmniej w jednej kategorii został oceniony nagannie.

III.
1. Szczególnie drastyczne łamanie choć jednej kategorii może spowodować wystawienie oceny nieodpowiedniej bez względu na inne kategorie.
2. Za wyjątkowo pozytywne zachowanie ucznia można wystawić uczniowi ocenę wyższą od tej, którą mógłby otrzymać zgodnie z Ustaleniami końcowymi.

IV.
1. Ocena końcowa w danym roku szkolnym może być tylko o jedną ocenę wyższą od oceny semestralnej.

Ustalenia końcowe dla uczniów  II klas gimnazjum biorących udział  w obowiązkowym projekcie edukacyjnym.

I.
1. Ocena wzorowa z zachowania odpowiada 5 punktom w poszczególnych kategoriach.
2. Ocena bardzo dobra odpowiada 4 punktom w poszczególnych kategoriach.
3. Ocena dobra odpowiada 3 punktom w poszczególnych kategoriach.
4. Ocena poprawna odpowiada 2 punktom w poszczególnych kategoriach.
5. Ocena nieodpowiednia odpowiada 1 punktowi w poszczególnych kategoriach.
6. Ocena naganna nie jest punktowana.

II.
1. Wzorową ocenę z zachowania (śródroczną, roczną) otrzymuje uczeń, który przynajmniej w czterech  kategoriach, w tym frekwencja i udział w projekcie edukacyjnym, został oceniony wzorowo (czyli zdobył 20 punktów) i w jednej bardzo dobrze lub dobrze, czyli w sumie uzyskał 24-23  punkty.
2. Bardzo dobrą ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który przynajmniej w czterech kategoriach, w tym frekwencja i udział w projekcie edukacyjnym, został oceniony bardzo dobrze i w jednej dobrze, czyli uzyskał co najmniej 19 punktów.
3. Dobrą ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który przynajmniej w czterech kategoriach, w tym frekwencja i udział w projekcie edukacyjnym, został oceniony dobrze i w jednej dostatecznie, czyli uzyskał co najmniej 14 punktów.
4. Poprawną ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który przynajmniej w czterech kategoriach, w tym frekwencja i udział w projekcie edukacyjnym, został oceniony poprawnie i jednej nieodpowiednio, czyli uzyskał co najmniej 9 punktów.
5. Nieodpowiednią ocenę z zachowania  otrzymuje uczeń, który przynajmniej w trzech kategoriach został oceniony nieodpowiednio.
6. Naganną ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który przynajmniej w dwóch kategoriach  został oceniony nagannie (lub nie przystąpił do projektu edukacyjnego?)

III.
1. Szczególnie drastyczne łamanie choć jednej kategorii może spowodować wystawienie oceny nieodpowiedniej bez względu na inne kategorie.
2. Za wyjątkowo pozytywne zachowanie ucznia można wystawić uczniowi ocenę wyższą od tej, którą mógłby otrzymać zgodnie z Ustaleniami końcowymi.

IV.
1. Ocena końcowa w danym roku szkolnym może być tylko o jedną ocenę wyższą od oceny semestralnej.

Podkategorie